This Site Content Administered by

{ֺiEɱɪ

        {.E.|.il +x. E, Ƥ< E {ֺiEɱɪ x 1957 lɇ{i < l* < {ֺiEɱɪ E |lɨE =vn E ƺlx E IhE B +xֺvxE EɪG ɽɪi |nx Ex il ƺlx uɮ ɺl B Yx vE |iI B vnҨj Ei Yx , Sx+ E iǨx Vbx il ƺlx E IɇhE il +xֺvx Eɪ E {ִx֨ɇxi Yx E +{b] Ei x *

    {ֺiEɱɪ E {ɺ 5200 {ֺiE, 500 +ɇvE {κiE, 1540 {x ևpi B b.BS.{.<. |VC] {] *

    {ֺiEɱɪ uɮ 50 ̹E +ɇvE - {κiE +xnx E i {ɮ il ={ɽɮ ɯ{ |{i E Mɪ *

Ji: {ֺiE xɨxɇɇJi ɹɪ {ɮ -

    ɽɨɮ Yx (ɺE Yx), {`E +ɽɮ, Vxɺɺl, ɴɺɪE ɺl, GE ɨɮҪ, ɨVɄɺj, x䇴Yx, ɨnɪ M`x, ɴɽɮE Yx, bOɡ, VxɺJ Ih, +GɨE ɨɮҪ, ɹ]Ҫ ɺl xi, xɇI, ɹ]Ҫ ɺl EɪG, {ɇɮ, Eh, ɺl I, Sɮ, xn {ֺiE, |Ʉɺx, {ֺiE, x+, Bx.B.BS.B.{ֺiE, ...{ֺiE*
{ֺiE E +iɮCi ɨO : b , xC, {S*

    B :- {ֺiEɱɪ xɨxɇɇJi B |nx Ei -

            {ɇSɱx           

            n B

            (]E{) UɪɇSj

            EMVi

            +xiɮ < @h

            Ʉ Sx |Sɮ

            <x]x] BC

            ɴɱ OɡE B

        {ֺiEɱɪ uɮ B + B }]+ {EV ={ɪM E Vi * <E +iMi {ɇSɱx xɪjh, M{j xɪjh, +x <x E]M G xɪjh E Vi *

        lɇxɪ Ij x]E :- {ֺiEɱɪ E {ɺ ˴b ɴǮ B 12 xb +x +x֦M il Eɪ n E Vb M< *

    ={ɪM Ei :-

               b.BS.{.<. |ɇIhl

               ɮi |ɇIhl

               Gɪ n

               +xֺvx ɄY

               ]Ei

               {.E.|.il +x.E.]ɡ

 
 
--

December-13,2018

h VɪƇi ɹ {]
Download Hindi Font


Site designed by National Informatics Centre (NIC), CGPG, Mumbai
Disclaimer : Information is provided and updated by :Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai.
Please note that this site also provides links to other websites / webpages.
The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.
This page has been viewed 1952 times.