This Site Content Administered by

+xֺvx B ֱEx

     ɹ]Ҫ ɺl EɪG E +iMi {< Vx ɱ ɨɇ {ɮ il ɨnɪ {ɮ +vɮi +vɪx B BE {.E.|.E Ij Bb, VxɺJ, +ɮ BS, |lɨE ɺl I, |ɇIh iExE E {.E.|. il +x. E., Ƥ< uɮ E Vi *

     ֱEx +vɪx +{Ixֺɮ +ɪVi E Vi * Exp uɮ, |ɇIh E Vɨnɮ =xE {`G E +xֺɮ V/Vɱ . Ęɪ E +ɴɄEixֺɮ +vɪx +ɪVx E Vɨnɮ { n Vi *

     {. E. |. il +x. E., Ƥ< E IjҪ ƪVE E { ɽ Exp, ɽɮɹ] V E B B.].b. B BS.+<.. Oɺi E ̹E ɴIh E Mɇiɇɇvɪ E {ɮ<V Ex M* b. B.b.J{b, xnE, {.E.|.il +x. E., Ƥ< uɮ IjҪ ƪVE xɮIE E { ̹E x] ɴIh E nx Mɇiɇɇvɪ E {ɮ<V EM ɽ {] Bx. +<. BS. B. b., x< n B xE, x< n E |ɺii E VɪM*

 

+vɪx {h :

1.

 

 Ƥ< E ɽ <E E bE B bE Bb E Elɨ I E B EɪG Eɺ Ex (1997-1999)

  ɽM : ɹ]Ҫ Bb xɪjh M`x (xE), . B {.E. jɱɪ, ɮi ɮEɮ, x< n*
  J +xE : b. B.b.J{b, xnE {.E.|.il +x.Exp, Ƥ<
Ҩi Eɇx {mx, ɨV Eɪ +xnE, {.E.|.il +x. Exp, Ƥ<
  ɽ +xE : B.b.{xɺɮ, JEҪ ɽɪE, {.E.|.il +x.Exp, Ƥ<

 

2.   Sx Mɪ {ɇɮ Eh b uɮ |ɪVi "x ɨ" B "ɽ Jڤ ' E ֱEx (1998)
  ɽM : ɹ]Ҫ Bb xɪjh M`x (xE), . B {.E. jɱɪ, ɮi ɮEɮ, x< n*
3 |ɇG EMVi xV SɇEi +vEɮ +ɺEi (|<Ǵ] bE |C]xɮ) E |ɇIh, .Bx.B.{.B.ƺl+ E +iMi BEji VxɺJ B Eɺ |VC] ɽɮɹ] (2002-2003)
  ɽM xɪ]b xx {{ֱx b (PҪ ɹ]Ҫ VxɺJ xv) lx, ɽɮɹ]
  xb +vEɮ b. B.b.J{b, xnE, {.E.|.il +x.Exp, Ƥ<
  |VC] ɽƪVE b. xɄEi ] ={ɇxnE, {.E.|.il +x.Exp, Ƥ<
  +xE:- . Bx.E.Cx, B.b.+<., {.E.|.il +x. Exp, Ƥ<
. Vɪ M, B.b, {.E.|.il +x. Exp, Ƥ<
4   ɮi <xVCx E +ɺ E ڱEx (2002-2003) : ɮi "SU Eɪ E ֱEx x]E ]b*
  ɽM . B.{.E.jɱɪ, ɮi ɮEɮ, x< n, B Ʌ E
  (vɨ) uɮ

<x]xxɱ CɇxE <{b҇ɪV x]E (+< Bx B < Bx), <Ƈbx CɇxE <{b҇+V x]E (<Ƈb Cx), + <Ƈb <x]]] + bE <Ǻ (+Jɱ ɮiҪ SɇEi Yx ƺlx*

    {.E.|.il +x.E. ɇ` +xE : b. xɄEi ], ={ɇxnE
    {.E.|.il +x. E. E +xֺvx M`x : . Vɪ M (ɨVEɪEi)
5  : EɪǴɽ +xֺvx |VC] E ֱEx- Eɪ +xֺvx |VC] E v j ֱEx E B ɽɮɹ] V E +< { b |VC] ɽɪi .Bx.B.{.B. E ɽɪi {U <E ֪M Vb E ֮I n gx * (2004)
  |ɪVi (uɮ)

P ɹ]Ҫ VxɺJ xv (.Bx.B.{.B.)

  uɮ - {.B.B. ɦM, ɽɮɹ] ɮEɮ
 

ɽɇMi ƺlx

 {. B. B. ɦM, ɮEɮ SɇEi EV xM{ڮ, {.E.| il +x.E., Ƥ<,{.B.B.ɦM, Oh] bE EV, Ƥ<

    {.E.|.il +x.E. +xE: b. xɄEi ], ={ɇxnE
    {.E.|.il +x.E. +xֺvx ƺl : . Vɪ M, ɨVEɪEi
    {x +vɪx ɴ - |Vxx E B jɺi, x ƤƇvi M E |ɤvx E B ɹ]Ҫ Mnx E Eɺ E B ɴ - (2005)
  ɽM

. B {. E. jɱɪ, ɮi ɮEɮ, x< n, B ...

 

|Vxx ɺl +xֺvx E B ɹ]Ҫ ƺlx (+<. . B. +ɮ.), Ƥ<
  ɱɽEɮ ɇi

n ɽɮɹ] ]Ҩ, {.E.|.il +x. E. Ƥ<                

   

b. B.b.J{b, xnE, {.E.|.il +x. Exp.
b. xɄEi ], ={ɇxnE
b. B.V.i, .S.+.(Bx.B.B.V)

b. Bx.+ɮ. E.
. B.E.i, |ɇ. +v.
. Bx.E.Cx, (B.b.+<.) ɨVEɪ +xnE
. Vi Svɮ, ({.BS.Bx.) Vxɺ. {ɇSɇE
. Vɪ M (B.b.) ɨV EɪEi

 

 
 

 
--

December-13,2018

h VɪƇi ɹ {]
Download Hindi Font


Site designed by National Informatics Centre (NIC), CGPG, Mumbai
Disclaimer : Information is provided and updated by :Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai.
Please note that this site also provides links to other websites / webpages.
The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.
This page has been viewed 1952 times.