This Site Content Administered by

{. E. |. il +x. Exp, Ƥ< uɮ
+ɪVi E Mɪ |ɇIh EɪG

 

  {`G MEh
1 b{ <x l |ɨx BVEx ɺl ɽɪE (B.{.b)
2 ɹ]Ҫ ɺl xi B {.E.EɪG {ɮ |ɇIh EɪG ExpҪ ɺl +vEɮ
3 (<x<Vx ]lxM |VC]) (+ɮ BS) ]EEh ofEh {ɇVx (Oɨh Ʉ ɺl) Vɱ iɮ EɪG |ɤvE
4 ɇɹ` Sɮ EɪG Vɱ +< < +vEɮ
5 . B. {. E. E. {ɮɨɄ xi+ E B |ɇIh EɪG (b) Ij B BxV+ E xi
6 +xֺvx |hɱ {ɮ |ɇIh - EɪDŽɱ bE EV B |ɇIh Exp E Eɪ
7 BS +< / Bb {ɮ |ɇIh EɪG SɇEi +vEɮ
8 Oɇh Ʉ ɺl (+ɮ BS) EɪG, +vɪx Ujɴk |ɇIh { bE ĘE
9 B Bx B |ɇIh Ujɴk EɪG (+ɮ BS) B Bx B |ɇIh E Eɪ
10 . B. {. E. EɪG {E EI EɪG SɇEi +vEɮ
11 ɇ] ɺ EɪG E Eɪxɪx E B {vni b BS + / B +
12 Bb +< < {ɮ EɪDŽɱ . B. {. E. E ڱ |ɇIE
13 V҇i Ʉ B ֮Ii ii +x֦ɴ {ɮ |ɇIh EɪG B B , xͺM tl
14 |ɇIE E B |ɇIh BS.B.b.]. E Eɪ
15 I |hɱ {ɮ |ɇIh SɇEi +vEɮ
16 ɺl I B Sɮ {ɮ |ɇIh b.<.B.+
17 |ɤvx B xɮIh {ɮ EɪDŽɳ b.BS.+.B EɪG +vEɮ
18 B +< B, ֮Ii ii Vb ɹɪ, + i, +ɽɮ B |Vxx ɺl {ɮ ..M`x Ujɴk E |ɇIh EɪG bE, { bE B xͺM ĘE
19 BS +< / Bb {ɮ ix nɺҪ |ɇIh EɪG SɇEi +vEɮ

 

 
--

December-13,2018

h VɪƇi ɹ {]
Download Hindi Font


Site designed by National Informatics Centre (NIC), CGPG, Mumbai
Disclaimer : Information is provided and updated by :Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai.
Please note that this site also provides links to other websites / webpages.
The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.
This page has been viewed 1952 times.