This Site Content Administered by

b{ - l |ɨx BVEx E
(b. BS. {. <.)

{`G E =q

        Mi {nhb
        +v
        {`G ɹɪ (+xiLJɹ])
        |ɇIh |hɱ B Ij - Eɪ
        {ɇI
        +ɴnx {{j


       


      {ɇɮ Eh |ɇIh il +xֺvx Exp, ({.E. |. il +x. E) Ƥ< BE ExpҪ |ɇIh ƺlx Vɺɨ b{ <x l BVEx (b.BS.<.) {`G, nɨɮ 1986 ɮi ɮEɮ ɺl B {ɇɮ Eh jɱɪ, {ɇɮ Eh ɦM, . I ɄY B {ɨbE ĘEVx, ɹ]Ҫ |ɇɇIi ɺl xɴɄCi Eɺ E +iMi < {`G E +x֨nx |{i + * b{ <x l BVEx E xi |{i * il ɽ E VxɺJ Yx E +iɮɹ]Ҫ ƺlx (+< +< { B), ɨiֱ Ʌɇtɱɪ, Ƥ< uɮ Ƥr |{i * ɽ bBS< |ɇIh E BE =q{h Eɪ Vɺɨ {h j ɹ E vɨ IjҪ Eɪ E Vi , Vɺɺ |ɇIhl +{x Eɪ-|hɱ, EɪǦɮ B +{x Eɪ-ڇE E Ji * =x {h ɨO ɇi ڱ Yx =Si EɪIɨi B vɮh, ɨnɪ B =xE ƤƇvi EɪIj + +SU iɮ EɪIɨi E E fiɮ i *

 

|ɴ E B Mi / {nhb :-

   

    +vEiɨ 23 ɮi n |iE ɹ 䇮] E +vɮ {ɮ |ɴ n Vi Vɺɨ Ʌ .M`x/.Bx. B.{.B. / b. B. Bx. +<. b. B. <in uɮ |ɪVi E Mɪ n n ɨұ * Ci E xiE (OVB]) x +ɴɄE +lɴ bx/xͺM/ɱ ɪx/{]E +ɽɮ <x ɹɪ xiE/{] OVB] x +ɴɄE +lɴ +x { bE Ij Ji: Oɇh Ij ɨnɪ Eɪ E +x֦ɴ l x SɇB*

+v :- BE ɹ E {h +ɴɇvE, +ɴɇɪ EɪG Vx < iE*

E / {nhb :- |iE Sɮ {{ɮ (ɹɪ) E n j

    j * :-
        {{ɮ 1 - ɺl B +ɮM - ڱ Yx
        {{ɮ 2 - ɴɽɇE B ɨV Yx
        {{ɮ 3 - +xֺvx |Eɮ B JEҪ
        {{ɮ 4 - ɺl |zi I - M *    j **
        {{ɮ 5 - ɽɨɮ Yx
        {{ɮ 6 - VxɺJ B {ɇɮ Eh E |Eɮ
        {{ɮ 7 - ɺl xɇiɪ B EɪG
        {{ɮ 8 - ɺl |zi I - M **


|ɇIh |hɱ B Ij - Eɪ :-

    |ɇIh E vɨ Cɺɰ CSɮ, ]-Eɪ, 䇨xɮ, +ɺ, EɪDŽɱ, Ijɪ Eɪ il xɮIh-n <in* ɺl B {ɇɮ Eh I +ɴɄE { +{Ii ɽ - +xքɺҪ {E il Exp E ևSɮ ɹɪ V {ڴ n Mɪ =ɨ VxɺJ ɺl B {ɇɮ Eh + =xE +xiɮ ƤƇvi ɨɇE - +lE Ij E Ψɇi Vi *

 

    Ƥ< E ɽ {Ub <E E U] ɨֽ ɨɴi IjҪ Eɪ ={ɪM ɪ Vi * |ɇIhlԪ uɮ n Mɪ ɨnɪ ɨɺB ffi = +xֺɮ =xE xɴɮh E B VxB, Eɪxɪx ֱEx Ex E B +{x ɺl I Mɇiɇɇvɪ +{x Cɺɰ |{i Yx B Iɨi E Ijxֺɮ ={ɪM i *

    {ɪǴIE Iɇjɪ Eɪ, |iE E =xE V E {U Oɇh +lɴ ɽ Ij ɽ E B n Vi *

    b{ <x l |ɨx BVEx (b.BS.{.<.-E) VxɺJ Yx E +iɮɹ]Ҫ ƺlx (+<.+<.{.B.) ɨiֱ Ʌɇtɱɪ, Ƥ< E +iMi xi |{i * <ɨ v ObM |hɱ, ևxɴLJ] O] EɄx (...) x< n E +xֺɮi {`G E {ɇIh E B E Vi *

    {ɮI :- < {`G GɄ: n {ɮI j, +C]ɮ B ɮ SɱB Vi * ExpҪ {{ɮ Ƅvx nx {ɮI- j E Vi * ɦ ɹɪ |{i E Mɪ Ob {h {`G E B Ob n Vi * E E {˺M +{Ii Ob "-"( <xɺ) |iE ɹɪ *

    v ObM |hɱ :- ƺlx xɨxɇɇJi i q {ɮ ObM xɨxֺɮ -

{j Ob         JEҪ ڱ         ɨiֱ +E/MhiE iɮ

B
+ (B {ɺ)        9                 85 B l{ɮ/=kɨ

B (B Eɱ)         8                 75-84 / ɽ +SU

B- (B <xɺ)       7                 65-74 / +SU

+ ( {ɺ)       6                 55-64 / +i E ={ɮ

( Eɱ)        5                 45-54 / +i

- ( <xɺ)      4                 35-44 / +i E

( Eɱ)        3                34 B E / () +xkh


    Vɺ tl E {h +ix Ob q {ɮ (+ B V {) <xɺ E |{i E Mɪ , V Ob , bO {{i Ex E M xɽ x Vi il =x = j {x: nx j E {ɇI nE =kh x i *

 

 

 
--

December-13,2018

h VɪƇi ɹ {]
Download Hindi Font


Site designed by National Informatics Centre (NIC), CGPG, Mumbai
Disclaimer : Information is provided and updated by :Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai.
Please note that this site also provides links to other websites / webpages.
The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.
This page has been viewed 1952 times.